Een mestpraam uit de zeventiende eeuw, Zeewolde
In 1976 werd op kavel Oz 71, bij de kruising Flediteweg-Bingelweg een scheepswrak aangetroffen, dat in 1980 is opgegraven. Het betreft een geheel karveel gebouwd, tjalkachtig, klein binnenvaartscheepje, met een lengte van 17 m en een breedte van 4 m in het voorschip en 2,5 m in het achterschip. De geschatte holte bedraagt 1,8 m.
De kapdatum van het hout gebruikt voor de bouw van het schip is 1648 n. Chr. Het schip moet zijn vergaan na 1685 n. Chr., gezien de datering van de inventaris.
De scheepsvorm is eenvoudig: een plat vlak, gaat via een hoekige kim over in rechtop staande zijden. Een opvallend element van de constructie vormen twee goten met latten erlangs in langsscheepse richting, die zijn uitgehakt in het zeer dik uitgevoerde vlak. Het vermoeden bestaat dat de goten dienden om water dat werd gebruikt om het vlak schoon te spoelen makkelijk af te kunnen voeren. Het schoonmaken zou dan samenhangen met het regelmatige vervoer van een bijtende lading, zoals mest. Een andere aanwijzing daarvoor is de zorgvuldige wijze waarop de buikdenning waterdicht is gemaakt. Men wilde zo veel mogelijk voorkomen, dat het bijtende (mest) lekwater op het vlak terecht zou komen.
Uit de verspreiding van de voorwerpen in het schip blijkt dat het vooronder diende als woonruimte (onder andere met stookplaats) en het achteronder voor opslag. Verschillende voorwerpen uit de inventaris komen in tweetallen voor: twee soorten schoenen in een dicht en open model, beide maat 35 en 37, twee steengoed bierpullen en twee tinnen lepels. Het lijkt er dus erg op dat er twee volwassen opvarenden aan boord waren: de schipper en een knecht.
Waarschijnlijk was het schip onderweg met een lading mest uit Zeeland, via de Haarlemmermeer, Haarlem en het IJ naar Nijkerk. In Nijkerk bestond een bloeiende tabaksteelt, waarvoor grote hoeveelheden mest nodig waren, die moesten worden aangevoerd van elders.

ZO 71  Wnr.: 55236
Een selectie uit de ruim vierhonderd vindplaatsen van schepen die ooit de Zuiderzee bevoeren,
teruggevonden bij de ontginning van Flevoland.
Belangrijk: sinds begin november 2020 zijn de op deze website raadpleegbare scheepswrakken, inclusief
bijbehorende informatie, toegevoegd aan de wereldwijde wrakkendatabase Maritime Stepping Stones (MaSS),
zie Naar Maritime Stepping Stones (MaSS). De website Vergane Schepen zal na deze overzetting
nog een half jaar beschikbaar zijn, daarna kunt u alleen nog op MaSS terecht.
colofon | disclaimer